Page on Facebook  

   

 

วิสัยทัศน์

 

“โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จัดการศึกษาได้มาตรฐาน บริหารแบบมีส่วนร่วม

 สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ น้อมนำหลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียง"

 

 

พันธกิจ

 

  1. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  2. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพเหมาะสมมาตรฐานตำแหน่ง
  3. ส่งเสริมความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาและเป็นไปตามมาตรฐาน
  4. จัดหา สนับสนุน ทรัพยากรทางการศึกษา
  5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้เข้มแข็ง
  6. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาและการดำเนินชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ผู้บริหาร  

   

วารสาร  

   

Login Form For Admin  

   

 

   

 

 

   

พยากรณ์อากาศ  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม  

3957330
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
542
750
2038
3949677
2038
25394
3957330

IP ของคุณ: 3.239.59.31
Tue, 03 Oct 2023 23:21:36 +0000