ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาตร์การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์ ที่ 1.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

กลยุทธ์ ที่ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน

กลยุทธ์ ที่ 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพครู และผู้บริหารสถานศึกษา

กลยุทธ์ ที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ ที่ 2.2 สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสมกับมาตฐานตำแหน่ง

กลยุทธ์ ที่ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์ ที่ 2.4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาตร์การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาและเป็นไปตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ ที่ 3.2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระเรียนรู้สู่ท้องถิ่น

กลยุทธ์ ที่ 3.3 พัฒนากระบวนการนิทเศ กำกับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาตร์การจัดหา สนับสนุน ทรัพยากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ ที่ 4.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัยในการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์ ที่ 4.2 พัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาตร์การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ ที่ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา

กลยุทธ์ ที่ 5.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ ที่ 5.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาตร์น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ที่ 6.1 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

กลยุทธ์ ที่ 6.2 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ผู้บริหาร  

   

Fan Page on Facebook  

   

Login Form For Admin  

   

พยากรณ์อากาศ  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม  

2800431
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2709
2252
6880
2775744
39921
27327
2800431

IP ของคุณ: 18.207.106.142
Tue, 22 Sep 2020 23:59:56 +0000
   

ราคาน้ำมัน